Privacy Statement algemeen:

hildebrandshop.nl, gevestigd en kantoorhoudende aan de Palletweg 22 2031DB Haarlem vindt de privacy van haar medewerkers, klanten, relaties, opdrachtgevers, derden en bezoekers van deze website zeer belangrijk en respecteert hun privacy. Dit betekent ook dat hildebrandshop.nl uw (persoons)gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelt, veilig, transparant en alleen voor het doel waarvoor u wilt of in verband met wettelijke bepalingen.

Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn zullen niet worden geregistreerd, anders dan in deze Privacy Statement is beschreven.

De AVG is een verordening waarin aangegeven wordt hoe bedrijven en hun medewerkers, klanten, relaties e.d. om moeten gaan met (persoons)gegevens van anderen zodat deze gegevens niet zomaar op straat kunnen komen te liggen. In die AVG verordening wordt ook de bewaartermijn genoemd en de boete die gegeven kan worden als bedrijven niet goed met die (persoons)gegevens zijn omgegaan. Voor verdere uitleg van de AVG verordening verwijzen wij naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid en/of de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ waar u meer informatie kunt vinden over de AVG.

Om de veiligheid te (waar)borgen kunt u dan ook alleen door het invullen van de formulieren op de website van https://hildebrandshop.nl uw n.a.w. gegevens, telefoonnummer e.d. Door de gegevens op deze manier te versturen wordt een stuk veiligheid voor u geborgd.

De door u aan ons toegestuurde (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u wilt dat het gebruikt wordt, namelijk dat wij contact opnemen met u en weten met wie wij het genoegen hebben. Niets meer, niets minder, zorgzaam en duidelijk.

Op basis van de verstuurde gegevens via ons emailadres, zoals onder punt 4 genoemd, mag u van ons verwachten dat u geen reclame, spam of anderszins toegestuurd krijgt. Het verstuurde bericht wordt namelijk versleuteld zodra dit ontvangen is.

Artikel 1. - Bezoekers

Indien u deze website bezoekt worden in algemene zin uw bezoekgegevens bijgehouden. Dat betekent dat uw IP-adres van uw computer, een mogelijke gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser als bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van uw bezoek en klikgedrag op deze website.

Hiermee wordt onder andere de werking van onze website geoptimaliseerd. hildebrandshop.nl probeert deze gegevens optimaal te anonimiseren en die worden niet aan derden verstrekt.

Wij respecteren te allen tijde de privacy van onze bezoekers, onze clienten en onze overige relaties. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw gegevens gebeurt altijd met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Artikel 2. - Doeleinden

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden voor de diensten die wij voor u, als client of toekomstig client (gaan)leveren, en het beheer van die gegevens die daaruit voortvloeien gebruiken wij alleen beroepsmatig om met u in contact te komen. Ook als u alleen bezoeker bent behandelen wij die gegevens zoals u dat kunt verwachten met in acht neming van de AVG.

Een contact- of aanmeldingsformulier dat u op onze website invult, of door een email die u ons stuurt wordt alleen behandeld naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email. Deze wordt niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De formulieren laden wij in onze website en de door u ingevulde gegevens worden op de server van hildebrandshop.nl opgeslagen worden niet gedeeld met derden. Zie voorts deze Privacy Statement van hildebrandshop.nl voor meer informatie.

Artikel 3. – Google Analytics

Hoe u onze website gebruikt wordt bijgehouden door Google Analytics. Hierdoor wordt bijvoorbeeld uw IP-adres (het adres van uw internetverbinding) opgeslagen en overgebracht naar Google in Nederland en mogelijk ook in de USA. Op die manier wordt bijgehouden hoe onze website gebruik wordt waar weer adverteerders hun informatie uit halen en die aan derden kunnen verschaffen. Hier heeft hildebrandshop.nl geen invloed op en wij hebben hier ook geen toestemming voor gegeven. Indien u hierover meer wilt weten en/of lezen dan raden wij u aan het privacystatement van Google en Privacy Statement van Google Analytics te lezen.

Artikel 4. – Facebook, Twitter en Linkedin

Hildebrandshop.nl maakt geen gebruik van Facebook en Linkedin. Wij zijn op dit moment van mening dat op die sites onvoldoende beveiliging is om de beveiliging van uw gegevens te garanderen. Dat wil niet zeggen dat betreffende sites onveilig zouden zijn voor wat betreft uw gegevens, maar hildebrandshop.nl kan onvoldoende garantie geven en controleren of de gegevens die door die sites gebruikt worden voldoende zijn om te voldoen aan de AVG richtlijnen. In dit geval nemen wij derhalve het zekere voor het onzekere. Mocht in de toekomst blijken dat de veiligheid van uw gegevens wel gegarandeerd kunnen worden op bovengenoemde sites dan vermelden wij dat expliciet op onze website en in deze privacy statement.

Artikel 5. – Nieuwsbrief

Op termijn bieden wij mogelijk een nieuwsbrief aan voor geïnteresseerden waarmee wij u willen informeren over nieuws omtrent ontwikkelingen binnen ons bedrijf, webshop of overige diensten van ons. U ontvangt deze nieuwsbrief pas nadat wij uw expliciete schriftelijke toestemming hiervoor hebben ontvangen.

Artikel 6. – Websites

De websites waarna wij eventueel op onze website verwijzen zijn met grote zorgvuldigheid geselecteerd, maar hildebrandshop.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang van uw (persoons)gegevens door en via die websites c.q. organisaties. Wij adviseren u in dat geval het betreffende privacy statement te lezen van die website(s).

Artikel 7. – Gegevens inzien, corrigeren en/of verwijderen

Iedereen die een relatie heeft met hildebrandshop.nl kan een schriftelijk verzoek indienen om uw (persoonlijke)gegevens in te zien. Als die gegevens niet juist zijn kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te laten verwijderen of aan te passen. In dat geval passen wij uw gegevens aan of verwijderen wij die direct. Wij kunnen niet voldoen aan uw verzoek indien die gegevens nodig zijn voor de uitoefening van onze werkzaamheden conform wettelijke regelingen en verplichtingen. Op onze website vindt u op de contactpagina hoe u ons kunt bereiken.

Eerder bekeken producten